Fibervakt

Idag har representanter från föreningen arbetat tillsammans med gänget som flyttar elledningen, ett glatt och trevligt gäng med stor förståelse för oss ”småskruttar” i fibervärlden!

Arbetet har bland annat bestått i att ”vakta” och hjälpa till vid kritiska passager, där elledningen kommer att korsa vår fiber. Tack för en trevlig och givande dag!

Utsättning av fiber

Nu är de som arbetar med att flytta elledningen inne i vårt område och har begärt ledningsanvisning. Förhoppningsvis kan vi göra det i morgon, i annat fall blir det lördag och/eller söndag.

Det är inget ”tungt” arbete men oerhört viktigt, vi vill ju undvika avbrott! Vi tar väldigt gärna emot all hjälp vi kan få, och eftersom vi medlemmar äger och driftar nätet tillsammans är det jättebra ju fler som har kunskap om vart/hur fibern ligger.

Har du möjlighet att hjälpa till? Ta kontakt med någon i styrelsen så samordnar vi arbetet.

Årsmötet avklarat

Då var årsmötet avklarat! Tack för gofikat! ??

Vi kunde återigen konstatera att vi har en robust förening. Trots att vi var tvungna att ta höjd för eventuella ”haverier” under förra sommarens vägarbeten, ser det ekonomiska läget mycket stabilt ut. Plus att vi nu har ett bra lager inför eventuella framtida avgrävningar och dylikt, vi är bra rustade helt enkelt!

Man kan åstadkomma otroligt mycket när man hjälps åt. Både rent handgripligen men inte minst kompetensmässigt. Just nu jobbar några medlemmar stenhårt för att ”Norråker-projektet” ska gå i lås. Möten har hållits, skrivelser har skickats in, ansökan är inskickad och mycket mer, så nu håller vi tummar och tår för att det går igenom och vi kan skrida till verket i vår/sommar. Nästa årsmöte måste vi förhoppningsvis hålla i stora salen så att alla får plats ?.

Stort tack till alla som kom!

Välkommen på årsmöte!

Medlemmar hälsas välkomna på årsmöte med Västertåsjö fiberförening!

Dag: 2020-03-08
Tid: 11:00
Plats: Karbäckens bygdegård

Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 3. Godkännande av röstlängden
 4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 5. Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning
 6. Fastställande av dagordningen
 7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen
 8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras
 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
 10. Frågan om arvode till styrelseledamöterna och revisorerna
 11. Medlemsavgift och andra avgifter för kommande verksamhetsår
 12. Val av ordförande
 13. Val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
 14. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter
 15. Val av valberedning, minst 1 person
 16. Årsmötets godkännande att fortsätta projektet med att ta in Norråker med omnejd i föreningen
 17. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller som anmälts till styrelsen.
 18. Mötets avslutande