Etapp IV

Sommaren 2021 startade en stor utbyggnad av fiber som blev klar under 2023.
Utbyggnaden omfattar både södra och norra sidan om Tåsjön, byarna Brattbäcken, Kyrktåsjö, Tåsjöberget, Tåsjö östra, Tåsjöedet, del av Västra Hoting, Lövvik, Sandnäset, Svedje, Skansnäset och Granön.

Projektet har sökt medel ur den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden. Dessa medel administreras genom Jordbruksverket och Länsstyrelsen i Jämtlands län.

Projektets mål är att bygga fibernät/bredband längs de sträckor som projektet söker stöd för baserat på prioriterade sträckor som finns med i behovskartläggningen för Region Jämtland Härjedalen. Syftet är att genom investering i sträckorna möjliggöra för boende, företag samt övriga att ansluta sig till bredband med minst 100Mbit/ s. Därmed kan över 300 fastigheter, fast boende och fritidshus, tillkomma i föreningen.

Projektet har genom accessnätet kopplats samman med det projekt om ortsammanbindande fibernät som Tåsjöbergets Fritidsanläggning ekonomisk förening har genomfört. Projekten har samverkat och skapat synergier på ett för målgruppen mycket gynnsamt sätt. Det resultat som uppnåtts är att arbetet med fiberläggning utmed fibersträckan har slutförts och att avtal med alla berörda fastighetsägarna är tecknade. Utbyggnaden omfattar totalt 267 anslutningar i etapp IV.

Möjlighet finns nu till en smart, hållbar och inkluderande tillväxt inom området/ kommunen/ regionen genom projektets utbyggnad av bredbandsinfrastruktur. Den bidrar till både tillväxt för flera företag och en minskad klimatpåverkan genom minskat resande. Det bidrar också till att offentliga tjänster på ett enklare sätt kan digitaliseras inom t ex vårdsektorn.

Projektet omfattade

  • Tåsjöedet till Karbäcken med ny nod i Kyrktåsjö.
  • Västertåsjö till Svedje med sjöförlagd fiber.
  • Svedje till Granön.
  • Mon till Lövvik och Sandnäset med sjöförlagd fiber.

Övriga etapper

Etapp I
Etapp II
Etapp III