Etapp IV

Sommaren 2021 startade en stor utbyggnad av fiber som beräknas vara klar senast under 2023. Det omfattar både södra och norra sidan om Tåsjön, och de byar där det funnits ett större intresse!

Bakgrund

Etapp IV genomförs i samverkan mellan två ekonomiska föreningar, Tåsjöbergets Fritidsanläggningar (TFEK) och Västertåsjö Fiberförening.

Upprinnelsen var att två personer i Kyrktåsjö samlade in intresseanmälningar runt hela Tåsjön för att skapa intresse hos någon kommersiell aktör som skulle kunna bygga fiber, detta gjordes under TFEK:s flagg. Flera aktörer kom och presenterade sig och där stannade intresset från aktörernas sida. Men viljan att få fiber till byarna var stark.

Arbetet fortsatte med att undersöka vilka olika sorters bidrag som kunde vara aktuella och kontakt togs med flera myndigheter för vidare diskussioner. De aktuella bidragen som var möjliga att söka avsåg förläggande av ortssammanbindande nät (OSN), det vill säga att knyta ihop våra byar. Intresse för att ansöka skulle lämnas inom några dagar från vetskap om att möjligheten fanns att ansöka. Intresse av ansökan beviljades.

TFEK tog tidigt kontakt med fiberföreningen och försökte överlåta hela projektet i fiberföreningens namn. Fiberföreningen har ju av naturliga skäl mer kunskap och vana att hantera fiberutbyggnad. Det gick dock inte att överlåta bidragsansökningarna då de hade initierats i TFEK:s namn. TFEK beviljades efter ansökningarna fullt bidrag till OSN.

De två föreningarna arbetar i stället parallellt med utbyggnaden av det ortsammanbindande nätet (mellan byarna) och accessnätet (det som går in till respektive fastighet). Arbetet fortsatte med att Västertåsjö fiberförening undersökte om bidrag kunde sökas för att bygga accessnät/ områdesnät (ON) dvs för att kunna ansluta fastigheterna till fibernätet. Glädjande beviljades även detta bidrag.

Representanter för fiberföreningen finns med i TFEK:s styrelse och omvänt i Västertåsjö fiberförenings styrelse, med uppgift att värna om föreningarnas goda samarbete och vara en länk mellan föreningarna i de olika projekten.

Nuläge

Utbyggnaden börjar närma sig slutet. De flesta kunder är nu aktiverade. Det kvarstår ca 80 kunder som väntar på aktivering.

Utbyggnaden omfattar:

  • Tåsjöedet till Karbäcken med nod i Kyrktåsjö.
  • Rotnäset till Skansnäset.
  • Västertåsjö till Svedje med sjöförlagd fiber.
  • Mon till Lövvik med sjöförlagd fiber..

Övriga etapper

Etapp I
Etapp II
Etapp III