Välkommen på årsmöte!

Medlemmar hälsas välkomna på årsmöte med Västertåsjö fiberförening!

Dag: 2020-03-08
Tid: 11:00
Plats: Karbäckens bygdegård

Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 3. Godkännande av röstlängden
 4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 5. Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning
 6. Fastställande av dagordningen
 7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen
 8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras
 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
 10. Frågan om arvode till styrelseledamöterna och revisorerna
 11. Medlemsavgift och andra avgifter för kommande verksamhetsår
 12. Val av ordförande
 13. Val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
 14. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter
 15. Val av valberedning, minst 1 person
 16. Årsmötets godkännande att fortsätta projektet med att ta in Norråker med omnejd i föreningen
 17. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller som anmälts till styrelsen.
 18. Mötets avslutande