I väntans tider…

Nu är snart anbudstiden förbi! Söndag är sista anbudsdag och därefter kan vi öppna anbuden. Vi håller alla tummar och tår för att vi får in bra anbud!

Ju fler som har möjlighet att ”kavla upp ärmarna”, desto bättre lär projektet gå ekonomiskt. Så snart anbuden är utvärderade och överklagningstiden löpt ut så skrider vi till verket! Förutsatt att de anbud som lämnats in håller sig inom vår budget vill säga.

Så, håll tummarna och förbered er mentalt på en hel del arbete i sommar!

Uppdatering om ”Norråker-projektet”, Etapp III

Norråker är som flera säkert vet, på gång med att bygga Etapp III. Många möten har hållits och vi har nu kommit en bra bit på väg!

För att ta det någorlunda från början, och väldigt sammanfattande. En ansökan till Jordbruksverket lämnades in i vintras. I slutet av mars fick vi vår ansökan beviljad! I sammanhanget måste vi nämna att vi hade en otrolig tur! Jordbruksverket har nu dragit in bredbandsstödet då man fått in så många ansökningar för andra stöd, men vår/Norråkers ansökan hann bli beviljad precis när Jordbruksverket under en vecka vände ut och in på alternativen!

Hur som helst, nu har vi lagt ut anbudsförfrågningar för förläggning och kommunikationsoperatör (ett tråkigt måste när det är statliga pengar inblandade). Vi har haft kontakt med folk i branschen för att kunna lämna så bra underlag som möjligt. Nu inväntar vi ”bara” anbuden… I slutet av maj har vi utvärderat anbuden och då har vi en klarare bild av hur projektet kommer att fortgå.

Till alla inblandade och engagerade i projektet vill vi bara säga BRA JOBBAT!! Det gör sig verkligen inte av sig själv, och det är ofta en byråkratisk djungel som man måste ta sig igenom. Utöver det är det många ideella timmar som krävs, och ju fler som har möjlighet att ”kavla upp ärmarna” desto bättre kommer det att gå!

Årsmötet avklarat

Då var årsmötet avklarat! Tack för gofikat! 🤗🤗

Vi kunde återigen konstatera att vi har en robust förening. Trots att vi var tvungna att ta höjd för eventuella ”haverier” under förra sommarens vägarbeten, ser det ekonomiska läget mycket stabilt ut. Plus att vi nu har ett bra lager inför eventuella framtida avgrävningar och dylikt, vi är bra rustade helt enkelt!

Man kan åstadkomma otroligt mycket när man hjälps åt. Både rent handgripligen men inte minst kompetensmässigt. Just nu jobbar några medlemmar stenhårt för att ”Norråker-projektet” ska gå i lås. Möten har hållits, skrivelser har skickats in, ansökan är inskickad och mycket mer, så nu håller vi tummar och tår för att det går igenom och vi kan skrida till verket i vår/sommar. Nästa årsmöte måste vi förhoppningsvis hålla i stora salen så att alla får plats 😄.

Stort tack till alla som kom!

Välkommen på årsmöte!

Medlemmar hälsas välkomna på årsmöte med Västertåsjö fiberförening!

Dag: 2020-03-08
Tid: 11:00
Plats: Karbäckens bygdegård

Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 3. Godkännande av röstlängden
 4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 5. Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning
 6. Fastställande av dagordningen
 7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen
 8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras
 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
 10. Frågan om arvode till styrelseledamöterna och revisorerna
 11. Medlemsavgift och andra avgifter för kommande verksamhetsår
 12. Val av ordförande
 13. Val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
 14. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter
 15. Val av valberedning, minst 1 person
 16. Årsmötets godkännande att fortsätta projektet med att ta in Norråker med omnejd i föreningen
 17. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller som anmälts till styrelsen.
 18. Mötets avslutande